Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0,00 zł

z dnia 1 września 2010 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod nazwą „Domowykuferek” umieszczonego pod adresem internetowym www.domowykuferek.pl jest „KUKINI” SP ZOO  z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrazkowa 2,  NIP: 7010214545 zwanego w dalszej części Regulaminu „SPRZEDAJĄCYM”

Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów na odległość poprzez sieć Internet.

Wszelkie informację dotyczące towarów oferowanych przez sprzedającego znajdują się na stronie www.domowykuferek.pl.

Chwilą zawarcia umowy ze Sprzedającym jest złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.domowykuferek.pl, po uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

PROCEDURA REJESTRACJI

W celu prawidłowego złożenia zamówienia Klient zobowiązany dokonać rejestracji podając prawidłowe dane osobowe umożliwiające wysyłkę: imię, nazwisko, nazwa, adres na jaki Sprzedający ma przesłać zakupiony towar (ulica, miasto, kod) oraz adres e-mail w celu potwierdzenia prawidłowości złożenia zamówienia.

Dane osobowe podawane podczas rejestracji są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego jedynie doraźnie, tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Rejestracja w sklepie internetowym nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia.

Dla Klienta, który dokonał rejestracji zostaje utworzone konto, tak aby po dokonaniu rejestracji nie musiał po raz kolejny podawać danych, a miał możliwość dokonywania zakupu towarów jedynie po zalogowaniu się do sklepu internetowego.

Dokonując rejestracji klient podaje adres e-mail oraz wybiera indywidualne hasło.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie internetowym przyjmowane są w sposób ciągły za pomocą systemu elektronicznego poprzez sklep internetowy umieszczony pod adresem www.domowykuferek.pl.

Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktu oraz, jeśli jest taka możliwość podaje jednocześnie oznaczenie cech produktu tj. wskazuje kolor, wielkość oraz pozostałe indywidualne cechy produktu.,

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie informację potwierdzającą zakup wybranych przez siebie towarów na podany wcześniej adres e-mail.

Procedura składania zamówienia obejmuje również wybór sposobu płatności oraz formy wysyłki.

W przypadku gdy produkt lub produkty składające się na zamówienia nie znajdują się na stanie magazynowym, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony przez Sprzedającego oddzielnym e-mailem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Gdy towar w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest niedostępny lub nie ma możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Klient który dokonał płatności za zamówiony towar zadecyduję czy pozostawia kwotę wpłaconą na poczet przyszłych zakupów czy Sprzedający ma zwrócić płatność na konto bankowe Klienta. Zwrot płatności nastąpi do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

Klient może anulować złożone zamówienie lub dokonać zmiany zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, przez który rozumie się moment wysłania zamówienia w systemie informatycznym Sprzedającego obsługującym sklep internetowy.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane na stronie www.domowykuferek.pl podawane są w walucie polskiej (PLN) i został do nich doliczony podatek VAT.

Ceny podane na stronie sklepu internetowego www.domowykuferek.pl przy każdym produkcie są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta .

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian cen towarów w ofercie Sklepu, wprowadzania nowego asortymentu, tworzenia i odwoływania promocji produktów lub/i ich wyprzedaży. Nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia zmian.

Dowodem zakupu przez Klienta produktu jest wystawiony przez Sprzedającego do każdego zamówienia paragon fiskalny. Na życzenia Klienta, Sprzedający wystawi fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Zakupione produkty są wysyłane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy zostaną uwzględnione i doliczone w momencie składania zamówienia przez Klienta. Koszty wysyłki opisane są również w zakładce sklepu pn. „Wysyłka”.

Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

a.   Za pobraniem: ta forma płatności dostępna jest jedynie na terenie Polski i jest dokonywana u kuriera przy odbiorze przesyłki. Koszt płatności za pobraniem 5 zł. (opłata zostanie automatycznie doliczona do kwoty przesyłki)

b.  Przelewem: dowolny sposób przelewu na konto Sprzedającego (bank, Poczta Polska, płatności on-line). Numer konta Klient otrzyma w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana wówczas, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego, a taka informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta e – mail. Cena za dokonanie płatności zgodna jest z cennikiem usługodawcy (opłaty bankowe, Poczty Polskiej). Wybierając formę płatności „przelew” Klient otrzyma dodatkowego e-maila z potwierdzeniem dostępności produktu w magazynie.

c.  Karta kredytowa: Sprzedający akceptuje karty: Visa oraz MasterCard, American Express. Należność będzie pobrana jest w chwili wysłania przesyłki.

d.   PayPal: Klient dokonuje płatności po złożeniu zamówienia. Należność będzie pobrana po autoryzacji transakcji PayPal. Przesyłka zostanie wysłana, gdy zamówienie zostanie zrealizowane w całości, a należność zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego. O wysyłce Klient zostanie powiadomiony e-mailem.

Wyboru formy płatności i koszty związane z wyborem formy płatności zostały przez Sprzedającego określone w zakładce Formy płatności.

Sklep zastrzega sobie ograniczenie formy płatności „za pobraniem” dla Klientów którzy w dwóch ostatnich zamówieniach nie odebrali przesyłki od przewoźnika.

Wysyłka towarów ze względu na ich specyfikę, wagę i materiał realizowana jest tylko za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Przesyłka ubezpieczona jest w standardzie do kwoty 1000,00; zł.

Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartości przesyłki przy pracowniku firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru, Klient zobligowany jest do spisania protokołu zawierającego określenie uszkodzeń otrzymanego produktu przy pracowniku firmy kurierskiej.

W przypadku braku spisania protokołu zawierającego określenie uszkodzeń otrzymanego produktu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu stwierdzone po odbiorze przesyłki przez Klienta.

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 (sidem) dni roboczych. W przypadku opóźnień w wysyłce przesyłki Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na podany przy rejestracji adres e-mail..

Czas dostawy wynosi 48 godzin od momentu wysyłki towaru przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie firmy kurierskiej.

Wszystkie produkty dostępne na stronie www.domowykuferek.pl są oryginalne.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru (odbioru towaru osobiście lub odbioru przesyłki przez Klienta osobiście lub przez osobę do tego w jego imieniu upoważnioną). Termin do złożenia oświadczenia uważa się za dotrzymany jeżeli konsument wyśle na adres Sprzedającego stosowne oświadczenie przed upływem terminu do jego złożenia.

W przypadku zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 21 dni, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Klient. Zwrot przesyłki może odbyć się za pomocą poczty polskiej. Do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku stwierdzenia wad zakupionego produktu lub niezgodności towaru z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Składając reklamację Klient zobowiązany jest odesłać produkt na adres Sprzedającego wraz z podaniem uzasadnienia reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z towarem reklamowanym przesłanej mu przez Klienta.

W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje pełnowartościowy naprawiony lub wymieniony na nowy towar, chyba że naprawa albo wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymaga od Sprzedającego nadmiernych kosztów. W razie gdy Sprzedający nie może dostarczyć Klientowi pełnowartościowego towaru, Klient ma prawo odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem zapłaconej ceny lub może żądać obniżenia ceny za zakupiony towar. Sprzedający zwraca Klientowi koszty wysyłki reklamowanego produktu, którego reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. Szczegóły zwrotu pieniędzy opisane są w zakładce sklepu internetowego „Zwroty, reklamacje”.

Towar reklamowany winien być odesłany przez Klienta Sprzedającemu oryginalnie zapakowany wraz z dowodem zakupu, za pośrednictwem poczty polskiej przesyłką awizowaną lub paczką. Sprzedający nie przyjmuje reklamowanych produktów przesłanych mu „za pobraniem”.

Reklamacjom nie podlegają produkty, z uwagi na różnicę w wyglądzie lub kolorze, która wynika z innych ustawień monitorów, bądź wzoru na zdjęciu (np. na porcelanie ręcznie malowanej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Towary zamieszczone na stronie www.domowykuferek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 (U).

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2010

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty zamieszczenia go na stronie www.domowykuferek.pl. Zamówienia Klienta złożone przed datą wprowadzenia zmian w regulaminie realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.